horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 122362 
Komorský gróf Konrad Rudel 1439 - 144615.11.2014 

Medzi zaujímavé postavy na poste komorského grófa by som zaradil Konráda Rudela. Podobne ako v prípade LEOPOLDA aj tu sa dostávame do džungle mien, v ktorej sa je problém nestratiť. V tomto prípade predkladám svoj osobný pohľad, názor na to, ako by to s týmto komorským grófom mohlo byť. Berte to preto s rezervou. Ak máte informácie, ktoré by mohli môj názor podporiť dajte mi o nich vedieť. Na druhej strane ak máte dôkaz, že mňou prezentované údaje sú chybné alebo zavádzajúce nezdráhajte sa ma tieto chyby upozorniť. Rád ich stadiaľto odstránim či skorigujem.

Pri spracovávaní obdobia 1438 - 1446 sa to hemží nespočetným množstvom komorských grófov. Lepšie povedané nespočetnými menami. Pozrime sa teda na to, či sa za nimi môže skrývať jeden alebo viacerí komorský grófi. Toto je časť tabuľky, ktorá zatiaľ nie je umiestnená na webe.


Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [1], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (1439) [2], Conrad Rüdel (1440) [3]
1438 - 1439
Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel
Andrew & Nicholas Lang, Conrad Rüdel (1439) [3], Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel [4], Andreas s Nicolaus, & Conradus Rwdel [4], Ondrej a Mikuláš Langovci a Konrád Rudel (1439) [5]
1439
Conrad POLNER
Konrad POLNER [1], Polner Konrád (1439) [2], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [3]
1439
Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [1], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (1439) [2], Conrad Rüdel (1440) [3]
1439
Conrad POLNER
Konrad POLNER [1], Polner Konrád (1439) [2], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [3]
1439 - 1440
Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [1], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (1439) [2], Conrad Rüdel (1440) [3]
1440
Konrád Relner
Konrád Relner [4], Conrado Rolner (1440) [4] , Conraten Rolner (1441) [4], Conrad Rolner (1442) [4], Conrat Roller (1443) [4], Konrád Rolner (1440 - 1443) [5]
1440 - 1443
Conrad POLNER
Konrad POLNER [1], Polner Konrád (1439) [2], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [3]
1441
=> Conrad POLNER 1444
neznámy 1445
Conrad POLNER
Konrad POLNER [1], Polner Konrád (1439) [2], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [3]
1446
Peter KOLER
Peter KOLER [1]
1446 - 1452

Zosumarizujme predošlé informácie a dostanem sa k nasledujúcim kombináciám mien:

Konrád Rudel
Konrád Polner
Konrád Rolner

Conrad Rüdel
Conrad Polner
Conrado Rolner
Conraten Rolner
Conrad Rolner
Conrat Roller

Čo resp. kto sa môže za týmito menami ukrývať? Z jazykového hľadiska je možné akceptovať zmenu K na C resp. C na K v závislosti na pôvode pisateľa. (Slovák, Nemec, Maďar) Práve národnosť pisateľa bude mať za následok aj ďalšie obojstranné zmeny a to:a na á ako aj u na ü.

Po akceptovaní týchto pravidiel nám zostane nasledujúca skupina mien.

Konrád Rudel, Conrad Rüdel, Konrád Rolner, Conrad Rolner
Konrád Polner, Conrad Polner

Conrado Rolner
Conraten Rolner
Conrat Roller

V tomto momente by som sa na meno komorského grófa pozrel cez prácu Dr. Izsó Istvána. Ten v svojej publikácii [6] uvádza nasledujúci text.

„1440. január 6. – Erzsébet királyné tájékoztatja Körmöcbánya városát, hogy a kamara bérlöit (Lang Andrást és Miklóst, valamint Rudel [Rollner] Konrádot) börtönbe záratja, és minden vagyonuktól megfosztja, mert a kamara vagyonát elpazarolták és a királynét becsapták, egyben felszólítja a várost, hogy a körmöci fökamara bérljének valaki mást ajánljanak. “

Královna Alžbeta 6. januára 1440 odvoláva z postu komorského grófa trojicu Lang Andrást a Miklóst spolu s Rudel [Rollner] Konrád.

Z tejto trojice nás zaujíma iba posledne menovaný Konrád. Všimnime si jeho krstné meno. Je uvedené v dvoch podobách Rudel – Rollner. Ak zvážime túto skutočnosť, môže spraviť ďalšiu redukciu mien.

Konrád Rudel, Conrad Rüdel, Konrád Rolner, Conrad Rolner
Konrád Polner, Conrad Polner

Conrado Rolner
Conraten Rolner
Conrat Roller

Dr. Izsó István ďale uvádza:

„Intézkedését a királyné késöbb visszavonhatta, mert még ugyanebben az évben felhatalmazza Rollner fökamarai grófot, hogy a bányavárosok bíráival és tanácsnokaival együtt bányabí- rót (scansor) válasszanak, kit rendesen a király szokott megbízni, de most megerösítés végett neki ajánlják.“

Voľne preložené:

„Opatrenia neskôr kráľovná odvolala, pretože ešte v tom roku splnomocnila komorského grófa Rollnera, aby spolu so sudcami a členmi rady banského mesta zvolili banského sudcu, ktorého riadne zvykol kráľ splnomocniť, ale teraz mu odporúčajú posilnenie právomoci.“

Čo nám však k tejto udalosti píše Pavel Križko v knihe Z dejín banských miest na Slovensku [7]

Hospodárenie týchto troch prenájomcov nemuselo byť chýrne, lebo kráľovná Alžbeta vyzvala už dňa 6. januára 1440 Kremnicu, aby ich všetkých troch uväznila a zbavila majetku, pretože pomárnili veci patriace komore a kráľovnú tak hanebne oklamali, že utrpela citeľnú škodu.

Nato vymenovala Alžbeta istého Konráda Rollnera za hlavného grófa kremnickej komory a tento pôsobil blahodárne viac rokov, súc pritom i úprimným priateľom a podporovateľom baníctva.

Ak kráľovná tieto opatrenia odvolala možno predpokladať že na post komorského grófa bol menovaný práve odvolaný Konrád Rudel alebo tiež Konrád Rollner.

Pavel Križko následne uvádza:

Len čo nastúpil svoju hodnosť, hneď upozornil kráľovnú, že ihlica, ktorou sa skúmalo zlato (tzv. Probir — alebo Strichnadel), je už natoľko zodratá, že ju nemožno viac upotrebiť.

O tejto udalosti sa však dozvedáme aj z iného zdroja [8] pochádzajúceho zo začiatku 19. storočia.

1440. Regina ELISABETH mandat Camergraffio suo Cremnicensi Conrado Polner, ut acus probatorias auri, longiore usu attritas, renovari, iisdemque probationes fieri curet.

Ak ide v tomto prípade o prepis, opis, z listiny, keďže text je písaný po latinsky a kniha je napísaná v nemčine, určite nám neunikne skutočnosť, že meno komorského grófa je Conrado Polner. V tomto momente sa pri tej istej udalosti stretávame s Rollnerom i Polnerom.

O tom, že Rollnerom i Polnerom zastával post komorského grófa i v roku 1441 sa dočítame na nasledujúcej strane v povodnej knihe [8]. Jediný rozdiel je ako sme si už zvykli v jeho mene. V tomto dokumente vystupuje pod meno Pollner .

1441. Eadem Regina praecipit, ex nova moneta, quae Cremnicii sub Comite Camerae Pollner hoc anno cuditur, ac deinceps cudetur, pro uno floreno auri trecentos denarios , obolos autem sexcenios ubique in Regno Hungariae acceptari, cursumque habere.

Zaujímavé informácie o tomto období nám predkladá Michal Matunák [4], ktorý v svojej práci uvádza označenie listín (v archíve?). Nasledujúce riadky prinášajú jeho poznatky publikované v článku KREMNICKÍ KOMORSKÍ GRÓFI V ROKOCH 1328 — 1537; SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ 1925, Sošit 3-4

28. Andrej a Mikuláš Lang, taktiež Konrád Rudel.
1439. Andreas et Nicolaus, filij quondam Petri Langet Conradus Rwdel, vitricus ipsorum, Cameras urburarum et cusionis monetarum nostrarum Crempnicienses a nobis tenentes (I., 47, 1, 9).

29. Konrád Rolner.
1440—1443.
1440. Conrado Rolner , comiti camere nostre Crempniciensis (I., 18, 1, 6).
1441. Conraten Rolner unserm Grauen auff der Crempnicz (I., 36, 1, 7).
1442. Conrad Rolner unsern Carnergrafen (I.,34,1, 2). Ich Conrad Rolner Camergraff auff der Krempnicz I., 37, 1, 7).
1443. Conrat Roller Obrister Kamergraf auff der Krembnicz (I. 37, 1, 7/sb).

Pozrime sa teraz na pôsobenie tohto pána, alebo pánov, na poste komorského grófa z časového hľadiska. Mená sú v podobe ako sa mi ich podarilo zozberať. (pôvodná tabuľka)

1439 Andrej a Mikuláš Lang, taktiež Konrád Rudel [4] ( Tu v pôvodnej listine vystupuje dokonca pod menom Conradus Rwdel ) 1439 Konrád Rudel (1439) [2], Konrád Polner (1439) [2]
1440 Konrád Rolner (1440 - 1443) [5], Conrad Rüdel (1440) [3], Conrado Rolner (1440) [4]
1441 Konrád Rolner (1440 - 1443) [5], Conrad Polner (1441, 1444, 1446) [3], Conraten Rolner (1441) [4]
1442 Konrád Rolner (1440 - 1443) [5], Conrad Rolner (1442) [4]
1443 Konrád Rolner (1440 - 1443) [5], Conrat Roller (1443) [4]
1444 Conrad Polner (1441, 1444, 1446) [3]
1445
1446 Conrad Polner (1441, 1444, 1446) [3]

Ak uplatníme hore uvedené pravidlá tabuľka sa zmení následovne

1439 Konrád Rudel [2], Konrád Polner [2]
1440 Konrád Rolner [5], Conrad Rüdel [3], Conrado Rolner [4]
1441 Konrád Rolner [5], Conrad Polner [3], Conraten Rolner [4]
1442 Konrád Rolner [5], Conrad Rolner [4]
1443 Konrád Rolner [5], Conrat Roller [4]
1444 Conrad Polner [3]
1445
1446 Conrad Polner [3]

Na základe predošlých údajov vieme s určitosťou povedať že, v januári 1440 bol zo svojej funkcie odvolaný Rudel [Rollner] Konrád, následne je však na post komorského grófa menovaný Rollner Konrád. Pri pohľade na tabuľku vyššie zistíme, že s pôvodným menom sa stretáme iba v roku 1439 a používa ho v svojej publikácii Tóth Csaba. Z novým menom Rollner sa tu však ani v jedinom prípade nestretneme. Nachádzame tu však jeho modifikované tvary: Rolner resp. Roller. V takomto prípade nie sme ďaleko k tomu, aby sme akceptovali aj meno Polner, ktoré sa tu objavuje od roku 1439.

Zostávajú ešte nejasnosti okolo Conrad, Conrat, Conrado a Conraten. Zmena t na d a naopak je asi všeobecne akceptovateľná a zvyšné dva tvary by sa dali pripísať na vrub autorov (listín). Totiž pre roky kedy mali údajne títo komorský grófi zastávať svoju funkciu máme potvrdené z iných zdrojov, že tento post zastával Konrád Rollner (Rolner).

Na základe týchto informácií by som sa prikláňal k názoru, že v období 1439 – 1446 s výnimkou roku 1445 bol na poste komorkého grófa Konrád Rollner. Nakoľko nie je známe kto zastával post komorského grófa v tomto roku, je vcelku možné, že to bol práve Konrád Rollner resp. Konrad Rudel. Kto vie?

Mincovné značky

Na záver sa pozrime na mincovné značky spojené s týmto komorským grófom. Podľa viacerých autorov sú s jeho pôsobením na poste komorského grófa späté 3 mincovné začky.

1438 obdobie vlády Alberta Habsburského ( 1437 - 1439 )
1439 obdobie vlády Alberta Habsburského ( 1437 - 1439 )
1440 obdobie vlády Vladislava I. ( 1440 - 1444 )

Pri pohľade na mincovné značky sa vynára jedna otázka. Roky??? Ak sa dôkladnej pozrieme na roky zistíme, že sa bavíme o období 1438 - 1440. Predošlé riadky však potvrdzujú, že uvedené udalosti sa odohrali o rok neskorej. Takže by sme mali riešiť situáciu v rokoch 1439 - 1441. Na chvíľu roky ignorujme, lebo v konečnom dôsledku je sled udalostí zachytený v správnom poradí. Vráťme sa teda späť k mincovným značkám.

Osobne by som sa prikláňal k názoru, že na minciach sa objavila tá ktorá značka v závislosti od toho, kto dal tú ktorú várku, sériu dukátov raziť resp. za ňu niesol zodpovednosť. Andrej a Mikuláš Lang by v tom prípade mali mincovnú značku K L a K R+ by patrila Konradovi Rudelovi. Ako som už uviedol je to môj osobný, ničím nepodložený názor. Takže ho treba brať s istým odstupom.

Zaujímavejšie je to v období keď bol na poste komorské grófa iba Konrad Rudel. V prvom roku jeho pôsobenia na tomto poste sa podľa uvedených zdrojov stretávame s dvomi mincovnými značkami K R+ a K P. Značku K P používa aj v nasledujúcom roku. Akékoľvek zmienky o mincovných značkách v nasledujúcich rokoch sa mi zatiaľ v literatúre nepodarili nájsť.

Nakoniec máme pred sebou mincovné značky pre obdobie 1439 - 1441 (alebo 1438 -1440) . Stále však nie je zdokumentované obdobie na zostávajúce roky. Tu môžeme iba predpolkadať, že ak si Konrad Rudel udržal post komorského grófa, ponechal si aj svoju poslednú známu mincovnú značku K P.

Prekvapujúco značku K P používa aj ďalší známy komorský gróf Peter Koler, ktorá zaujal tento post v roku 1446.


Zdroje

[1] ARTUR POHL; UNGARISCHE GOLDGULDEN DES MITTELALTERS (1325-1540); AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT GRAZ - AUSTRIA 1974
[2] Tóth Csaba; Magyar aranypénzek 1.; Martin Opitz Kiadó; Budapest 2005
[3] Márton Gyöngyössy; Mediaeval Hungarian Gold Florins, Budapest 2005
[4] Michal Matunák, KREMNICKÍ KOMORSKÍ GRÓFI V ROKOCH 1328 — 1537; SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ 1925, Sošit 3-4
[5] Daniel Kianička; 2014
[6] Dr. Izsó István, Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000 – 1526)
[7] Z dejín banských miest na Slovensku, Pavel Križko, Copyright © 2014 Zlatý fond denníka SME, str. 131
[8] CATALOGVS NVMORVM HVNGARIAE A C TRANSILVANIAE INSTITVTI NATIONALIS SZECHENYIANL, PARS III. NVMI MISCELLANEI. cum Tabb. aeneis 8., PESTINI, Typis MATTHIAE TRATTNER 1807, str. 313 - 314© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024