horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

94998 

Prvý Kremnický komorský gróf Leopold 1328 - 1348

V tomto článku sa pozrieme na to, ako to bolo s menom prvého komorského grófa v Kremnici. Vychádzam z publikácie vydanej ešte v roku 1880 v Budapešti. [1] Článok je doplnený o údaje ktoré publikoval v roku 1925 Michal Matunák. [2]

Z menom prvého komorského grofa z Kremnice sa v článku [1] dostávame do kontaktu trochu oneskorene. Autor nás v rámci iných historických udalosti presúva až do roku 1342. Karol Robert v tomto roku uvádza Kremnického komorského grófa pod menom Lipot resp. Ippolyt . Ten istý komorský gróf sa v historických dokumentoch priebežne objavuje pod menom Hippolyt ale ako uvádza autor článku, v pôvodnej menovacej listine (roku 1331) bolo uvedené meno Lupoldus. Už na tomto mieste sme autorom upozornení, že bez ďalších znalostí stredovekých latinských názvov a historických súvislosti opisy listín neboli príliš konzistentné.

Následne sa na meno prvého komorského grófa pozerá očami Nemcov, ktorých bolo v tom čase v Kremnici ale aj ďalších banských mestách pomerne veľa. Tento pohľad nám ponúka mená: Leopold, Liupoldusnak, Leupoldusnak, Lupoldusnak z čoho sa môže podľa autora článku ľahko stať Hypolit.

Ako vidno je naozaj ťažké povedať ako sa vlastne prvý Kremnický komorský gróf skutočne volal. Zostanem pri mene LEOPOLD , ktoré používa Michal Matunák v svojej práci KREMNICKÍ KOMORSKÍ GRÓFI V ROKOCH 1328 — 1537 vydanej v roku 1925 . Nasledujúce riadky sú prevzaté z uvedenej publikácie. Pozrime sa na to čo nám hovorí, či píše Michal Matunák v súvislosti s LEOPLDOM..

Leopold ináč Hipolií. (1328—1337, 1339—1343, 1345— 1348.)

R. 1331. Lupoldus magister machinarum domini regis per Ungariam, comes camerarum in Kremnicia anno in presenti (teda už r. 1331 bola v Kremnici minciarska a banská komora spojená v rukách prenájomníka Leopolda) comesque de eadem, necnon de Arva. (Kremn. m. archív. I., 37., 1., 1.)

1335. magister Ipolitus castellanus de Arva (veliteľ a hospodársky správca Oravy, keď ešte nebola utvorená Oravská stolica, čo sa len okolo roku 1460 stalo), cameram nostram monetarum de Cremnech eidem magistro Ipolito pro 600 marcis dedimus et locavimus. (Dr. Szekfŕí, T. Tár. 1911. 7. Hóman: A magy. kir. pénzügyei... 204. pozn. 3. Totožnosť dvoch mien Leopold a Hipolit Anjoukori Okmánytár. Bpest. II, köt. 54. G. Fejér: Cod. Dipl. IX/I. 620, 653.) — Comes Lipoldus (Anjouk. Okt. 111. 571.)

1342. Leupoldus comes in Crempniczia et castellanus in Arva založil Konošov, resp. vymenoval ta dedičného rychtára, šoltýsa (scultetus, Schultheis, soltész. I. 2. 1. 0. — I. 36. 1. I.) 2 Magistro lppolito castellano de Arva, comitatum camere nostre de Kremnycz pro 800 marcis do árendy dá kráľ Karol I. (Corpus Juris Hung. Tom. I. Tyrnaviae. Typ. Acad. Soc, j. 1751, pag. 159—160.)

1343. Hypolit us comes camerarum de Buda et de Strigonio. (Anjouk. O. IV. 349. Dr. Szekfű. T. Tár. 1911, 36.) Medzi rokmi 1340—1345 založil banské mesto Novú Baňu. (Férd. Knauz: A Garanmelletti szent-benedeki apátság. Bpest. 1890, str.' 218—220.)

Na záver sa môžeme pozrieť na LEOPLDA, lepšie povedané na to, pod akými menami ho môžeme nájsť v literatúre. Mená uvádzam v abecednom poradí.

 • Hipolií
 • Hippolyt
 • Hypolit
 • Ipolitus
 • Ippolyt
 • Leopold
 • Leupoldus
 • Leupoldusnak
 • Lipot
 • Liupoldusnak
 • Lupoldus
 • Lupoldusnak

Už len táto krátka ukážka nám prezentuje pestrosť starých, zachovaných listín. Ujasniť si s kým máme dočinenia bez znalosti ďalších historických súvislosti je veľa krát značne komplikované ak nie nemožné.

Pokusov o zmapovanie komorských grófov pôsobiacich v Kremnici bolo mnoho. Doteraz neexituje, pokiaľ mi je známe, ucelený zoznam týchto osobností. V ďalších článkoch sa pokúsim pozrieť na viacerých z nich. Hlavne na tých, ktorí z môjho pohľadu pôsobia chaoticky.


Zdroje

[1] A körmöczi régi kamara és grófjai; Erizsko Páltól; Akad. Értekezések VIII. köt. X. szám. 1879. Budapest 1880. M. Tud. Akadémia könyvkiadó hivatalában. 8-r. 64 1. Ára 40 kr.
[2] Michal Matunák, KREMNICKÍ KOMORSKÍ GRÓFI V ROKOCH 1328 — 1537; SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ 1925, Sošit 3-4© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023