horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54291 
Anna Rosina Listhiusová - Stanislav Thurzó III.27.12.2016 

Väčšinu života prežila Anna Rosina so svojim prvým manžel Stanislavom Thurzóm III. Ako však tento manželský zväzok vznikol? Kto resp. čo bolo v pozadí tohto manželstva?

Odpoveď na túto otázku nájdeme v Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897. [13] V tejto publikácii dr. Komáromy András v časti Listius Anna Rozina bünpöréhez prezentuje výpovede 80 svedkov. Na začiatku uvádza informácie zo života Anny Rosiny so Stanislavom Thurzóm ako aj s Jurajom Poghrányim.

Okrem iného sa tu dozvieme ako sa Anna Rosina dostala do priazne Stanislava Thurza. V knihe nájdem nasledujúci text:

Bethlenfalvi Thurzó Szaniszló, Szepesvármegye örökös főispánja és Magyarország későbbi nádora, mint házasulandó ifju tanácsot kért tapasztaltabb unokabáty jától, hogy az ajánlott eladó leányok közül jövendőbeli hitves társául melyiket válassza?

Voľný preklad:

Stanislav Thurzó Bethlenfalvy, dedič Spišskéhe „kraja - župy“ a neskôr palatín Uhorska, ženbychtivý mladík, požiadal o radu skúsenejšieho bratranca aby mu odporučil dievčatá [ženy], z ktorých si môže vybrať budúcu manželku.

Spomínaný bratranec nebol nik iný ako Juraj Thurzo - palatín Uhorska. Ten v liste zo 6. februára 1598 Stanislavovi adresuje nasledujúcu odpoveď.

... levelében sem a fényűző és pompa kedvelő lengyel Lubomerski leányt, sem az elv rág zott, beteges és a mellett szegény tescheni herczeg-kisasszonyt nem javallotta, a harmadikra pedig csak azt jegyezte meg, hogy » az Listius uram leányát nem esmerem, sohasem láttam, nemzetségéről nem szükség hogy irjak , kgd mindent jól érthet, azért azokkal jó szólni kgdnek, az kik esmerik mind egészségében s mind erkölcsében. « De fődolog — ugymond. — hogy kedve szerint való házasságot kérjen magának Istentől és azt vegye el. — föltéve, hogy az emberektől jó hirt hall róla, mert » ne csak szemmel, de föképen füllel házasodjék kgd « — a kit igazán szeret.

Voľný preklad:

... luxus a prepych milujúca poľska dievčina, dcéra Lubomierskych sa neodporúča, ani zvädnutá, chorľavá a popritom chudobná slečna kniežaťa Těšínskeho sa tiež neodporúča. „Dcéru pána Listiusa, [ja] nepoznám, [ja] nikdy som ju nevidel, a o jej pôvode nie je nutné aby som písal, vaše blahorodie. Prajem všetko to najlepšie a preto bude lepšie ak sa vaše blahorodie porozpráva s tými ktorí poznajú jej zdravotný stav a jej morálku.“ Ale hlavná vec aby ste si vyžiadali manželku od boha podľa vašej vôle a tú si potom zoberte pod pomienkou, že ľudia budú o nej dobre rozprávať, pretože nielen okom, ale predovšetkým uchom sa ožeňte vaše blahorodie, a s takou, ktorú máte naozaj rád.

Preklady podobného znenia nájdeme v knihe Sereď dejiny mesta lebo Bosorky strigy čarodejnice.

Na záver sa dozvedáme ako to celé dopadlo.

Szaniszló ur megfogadta a jó tanácsot s minthogy szive köpcsényi báró Listius Jánosnak b. Nauhaus Annától született Anna Rosina nevű leánya felé huzta, mennyegzői lakodalmát rövid időn meg is tartotta.

Voľný preklad:

Stanislav si vzal dobré rady k srdcu a vybral sa do Kittsee k Anne Nauhaus vdove baróna Jána Listiusa po dcéru Annu Rosinu. Čoskoro na to sa konal svadobný obrad.

Podľa autorov knihy Sereď dejiny mesta sa svadba konala v roku 1598. Takže údaj z prepisu Čoskoro na to sa konal svadobný obrad. reálne vystihuje skutočnosť. Od odporúčania po sobáš neprebehol ani rok. Tento zdroj [6] uvádza, že ich hlavným sídlom sa stal Šintavský hrad. Pri ďalšom pátraní po Anne Rosine som narazil na stránke A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században [11] na dátum sobáša. Svadba sa konala 5. apríla 1498 v Hlohovci. Iba tri mesiace po obdržaní listu od Juraja Thurzu. (list zo 6.februára 1598)

Predošlé riadky nám prezradili ako sa Anna Rosina dostala do rodiny Thurzovcov. Nasledujúce riadky pochádzajúce z toho istého zdroja zachytávajú jej život so Stanislavom Thurzom.

Huszonöt esztendő nél tovább éltek együtt, mely idő alatt a beteges képzelődés, izgatott kedélyű, rendkívül szenvedélyes, kegyetlen és bosszuálló természetű asszony, aki cseléd jeit a legkisebb hibáért vagy mulasztásért véresre verette, gyakran halálra kinoztatta, és haragjában, főkép ha nem volt a kin bosszuját töltse, sikoltozott, toporzékolt, szinte őrjöngött, férjenek is sok keserűséget okozhatott, környezetének pedig rettegett zsarnoka volt.

Žili spolu dvadsaťpäť rokov. Počas tejto doby mala chorobné predstavy, rozrušenú náladu. Bola to mimoriadne vášnivá, krutá a pomstychtivá žena, ktorá služobníctvo dala biť pre najmenšie chybičky, alebo opomenutia, často ho dala umučiť na smrti a v hneve, hlavne keď nebola naplnená jej pomsta , vrieskala, dupotala, priam ziapala. Aj mužovi spôsobovala veľa horkosti a pre okolie bola obávaným tyranom.

Na upresnenie iba dodám, že ak sa svadba konala v roku 1598 a Stanislav Thurzo zomrel v roku 1625, tak ako manželia spolu prežili 27 rokov.

Toľko teda zo súdnych spisov, resp. z knihy z roku 1897. O ich spoločnom živote sa čo to dozviete v článku Čo leží v archívoch. Tento článok sa venuje korešpondencii Anni Rosiny a prezentuje ju v inom svetle.


Deti

Anna porodila Stanislavovi Thurzovi 4 deti: Stanislava, Adama, Michala a Evu. Štyri deti uvádza napr. kniha o dejinách mesta Sereď [7] ako aj stránka obce Šintava [3]. V archívoch [5] som však narazil na nasledujúce údaje. K podobným údajom sa dostaneme pri skúmaní rodokmeňu Thotzovcov. [10]

1. Pal Baron Thurzo, nar. 1600 Bojnice; zomrel: dátum neznámy
2. Erzsebet Baroness Thurzo, nar. 1601 Bojnice; zomrela: dátum neznámy
3. Istvan Baron Thurzo, nar. 1602 Bojnice; zomrel: dátum neznámy
4. Szaniszlo Baron Thurzo, of Bethle, nar. 1603 Bojnice; zomrel: 14.Dec. 1627, Bojnice
5. Adam Baron Thurzo, of Bethle, nar. 1606 Bojnice; zomrel: 16.Nov. 1635
6. Mihaly Baron Thurzo, of Bethle, nar. 1608 Bojnice; zomrel: 1636
7. Eva Baroness Thurzo, nar. 1611 Bojnice; zomrela: 1627

Ako vidíme, Anna porodila Thurzovi celkovo 7 detí. Prvé tri zomreli buď pri pôrode alebo v útlom detstve. Iba posledné 4 sa dožili vyššieho veku. Vo všeobecnosti sa zvyknú totiž uvádzať iba deti, ktoré sa dožili určitého veku. Čo znamená určitého nie som schopný na tomto mieste definovať.

Za povšimnutie možno stojí skutočnosť, že všetky deti sa narodili v Bojniciach. Pravdepodobne v tomto období boli Bojnice obľúbeným miestom pobytu Thurzovcov. Ak sú tieto údaje pravdivé možno predpokladať, že v prvých rokoch manželstva sa pár zdržiaval hlavne na hrade v Bojniciach alebo z nejakého dôvodu si Anna zvolila Bojnický hrad za miesto kde chcela porodiť svoje deti. Trochu iný pohľad na dátumy a miesta narodenia ich detí nájdeme na A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században [12].


Smrť Stanislava Thurzu

Okolo smrti Stanislava Thurzu sa často vedú dohady o dátume ako aj mieste úmrtia. Na základe viacerých zdroj by som sa prikláňal k tvrdeniu, že zomrel 1.5.1625 v Piešťanoch. Takže pokiaľ ide o dátum smrti tak napr. podľa [3] Stanislav zomrel 1.5.1625 [3] ale v [1] sa môžeme sa stretnúť s dátumom 11.5.1625.

Po smrti Stanislava až do roku 1629, kedy dosiahol plnoletosť jeho najstarší syn Adam, spravovala panstvo Anna Rosina. Na [9] nachádzame odkaz na listinu ohľadne dedičského konania. [box. 47, spis. 467]

Az esztergomi káptalan előtt tett bevallás Thurzó Sztaniszláv fiai, Ádám és Mihály, valamint felesége Listhius Anna Rosina részéről a birtokok örökléséről

Tu možno iba konštatovať, že dedičského konania sa zúčastnila Anna Rosina a synovia Adam a Michal nakoľko ostatní súrodenci boli v tejto dobe mŕtvi.


Juraj Pongrányi - druhé manželstvo

Nevedno čo viedlo Annu k nasledujúcemu rozhodnutiu, ale ešte v tom istom roku 1625 sa vo veku 47 rokov vydala za Juraja Pongrányiho. V knihe Sereď dejiny mesta je pravdepodobne chybne uvedené meno Štefan Pongrányi. Ich manželstvo však trvalo pomerne krátko. Znovu ovdovela už o 4 roky. Juraj Pongrányi zomrel v roku 1629 údajne za podivných okolností. [7]

Za povšimnutie možno stojí skutočnosť, že v tomto roku 1629 prebehlo dedičské konanie po predchádzajúcom manželovi Stanislavovi Thurzovi. A tak sa tu naskytuje otázka: „Zomrel Juraj Pongrányi pred alebo až po dedičskom konaní?“


Na záver pridávam malú poznámku. Stanislav Thurzo sa stal palatínom 16.5.1622. [1] Post palatína po jeho smrti zastáva Mikuláš Esterházy, ktorý bol dňa 25.októbra 1625 v Šopróni na tento post zvolený piatimi zo šiestych hlasov. [1] [2] [3]. Ten dáva príkaz na trestné stíhanie Anny Rosiny 29.6.1637.


Zdroje

[1] A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16–17. században ver. pdf zo dňa 27.12.2016

[2] Esterházy Miklós ver. pdf zo dňa 27.12.2016

[3] 1625

[4] Šintava ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[5] Anna Rozsa Baroness Liszty, of Kopcse - deti; vyžaduje registráciu

[7] Sereď dejiny mesta; Mesto Sereď; 2002; str. 56

[8] Bosorky strigy čarodejnice; Tünde Lengyelová; Trio Publishing; 2014; str.

[9] De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum Magyarország különböző családjainak jogai 1275-1820 ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[10] Thurzó de Bethlenfalva family ver. pdf zo dňa 26.12.2016

[11] A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században ver. pdf zo dňa 27.12.2016 uvádza dátum sobáša

[12] A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században ver. pdf zo dňa 27.12.2016 Anna Rosina - deti

[13] Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897; András Komáromy; 1897